Hội Văn học Nghệ thuật VN tại LB Nga http://nguoibanduong.net

Đặng Xuân Xuyến: Đợi Ngâu
15.08.2019 15:55

Tặng út Hiền

Nghiêng vành nón

giấu buồn theo sóng gợnĐã Ngâu đâu

mà rưng rức chân cầu


Ngoái đầu lại

bụi bạc màu hoa cải


Trăng rủ buồn

vàng võ ngón tay thon.


Hà Nội, 08 tháng 08.2017


ĐẶNG XUÂN XUYẾNURL của bản tin này::http://nguoibanduong.net/index.php?nv=News&at=article&sid=8308

© Hội Văn học Nghệ thuật VN tại LB Nga contact: info@nguoibanduong.net