Hội Văn học Nghệ thuật VN tại LB Nga http://nguoibanduong.net

Nguyễn Khản họa thơ thuận, nghịch của Thám hoa Nguyễn Huy Oánh
14.06.2015 16:38

Năm 1780, Thám Hoa Nguyễn Huy Oánh xin về trí sĩ, ông có bài thơ xướng, được 76 danh sĩ đương thời họa lại, bài thơ họa của Nguyễn Khản cho ông thông gia là một bài Đường luật thuận nghịch đọc, một bài thành hai

Con cả quan Thám Hoa là  Nguyễn Huy Tự, tác giả Hoa Tiên lấy trưởng nữ Nguyễn Thị Bành sinh hai trai Tuấn, Kiệt, khi bà Bành mất năm 1773 , ông tục huyền với  thứ nữ Nguyễn thịĐài sinh 9 trai, 4 gái con cả Nguyễn Huy Phó (1765-1838) đậu Giải Nguyên. Con thứ Nguyễn Huy Hổ (1783-1741) tác giả Mai Đình Mộng Ký.

Bài thơ đọc xuôi có nghĩa: Hàng hàng các quan lại trong triều hợp thành các ban, Ông đức và tuổi đều tôn quý, gọi làđạt trong đời. Khóm cúc điểm vàng ghế hoa thanh tịnh. Nhành mai rắc phấn song trăng nhàn nhã.  Lầu hương bói được điềm lành, là nơi tụ họp của lân phượng, Gác tía truyền dạy sách vở, hội họp các loài chim loan, chim thước. Căng hay chùng cái lýđã rõ, giục giã kẻấn đạt chốn quan trường.

Cái đạo ở La San quả gốc rễ bề thế vững vàng.
 đạo gốc rễ vững bền. Vềởẩn hay làm quan đều thành đạt như dây lúc thẳng lúc chùng. Cùng với chim loan, chim thước được điều hay nơi gác tía. Cùng với chim phượng chim loan bậc quyền quý danh tiếng nơi lầu hương. Bên khóm mai vàng trăng sáng lúc hưởng nhàn, Lúc ngồi bên khóm cúc vàng lòng thanh tịnh. Thế gian đều trọng ông tuổi và đức. Ông được ban thành đạt ngôi thứ cao trong triều đình.
 

HỌA THƠ THÁM HOA NGUYỄN HUY OÁNH

Đọc xuôi:

Vương triều đẳng liệt cộng liên ban,

Đức thả niên tôn đạt thế gian.

Hoàng điểm cúc triền hoa kỷ tịnh,

Phấn trang mai lý nguyệt song nhàn.

Hương lâu thụy chiếm đô lân phượng,

Tử các thư truyền hợp thước loan.

Trương thỉ lý minh suy lại ẩn,

Đường bản thể đạo La Sơn.

Đọc ngược :

Sơn La đạo thể vốn đường đường,

Ẩn lại suy minh lý thỉ trương.

Loan thước hợp truyền thư các tử,

Phượng lân đô chiếm thụy lâu hương.

Nhàn song nguyệt lý mai trang phấn,

Tịnh kỷ hoa triền cúc điểm hoàng.

Gian thế đạt tôn niên thả đức,

Ban liên cộng liệt đẳng triều vương.HỌA THƠ NGUYỄN HUY OÁNH

Đọc xuôi :

Vương triều ngôi thứ họp thành ban,

Đức trọng tuổi cao đạt thế gian.

Thanh tịnh ghế hoa hoàng cúc điểm,

Tản nhàn trăng sáng phấn mai vàng.

Lầu hương điềm tốt cùng loan phượng,

Gác tía điều hay được thước loan.

Chùng, thẳng đạt thành quan với ẩn,

Bền sâu gốc rễ đạo La Sơn.


Đọc ngược :

Sơn La đạo rễ gốc sâu bền,

Ẩn với quan thành đạt thẳng chùng.

Loan thước được hay điều gác tía,

Phượng loan cùng tốt điềm lầu hương.

Vàng mai phấn sáng trăng nhàn tản,

Điểm cúc hoàng hoa ghế tịnh thanh.

Gian thế đạt cao tuổi trọng đức,

Ban thành hợp thứ ngôi triều vương.


La Sơn là huyện quê Nguyễn Huy Oánh, Cụ Nguyễn Thiếp (1723- 1804) cùng quê được xưng tụng là La Sơn Phu tử.

URL của bản tin này::http://nguoibanduong.net/index.php?nv=News&at=article&sid=7804

© Hội Văn học Nghệ thuật VN tại LB Nga contact: info@nguoibanduong.net